De beste plek voor al uw hockey producten
De Hockeyzaak is gesloten van 21 juni tot en met 28 juni. Online bestellingen worden maandag 1 juli verstuurd.

Garantie en klachten

Garantie

Dehockeyzaak.nl probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@hockeyzaak.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.”

Garantie en aansprakelijkheid
1. In beginsel geldt voor door hockeyzaak.nl geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, hockeyzaak.nl in kennis te stellen. Consument-Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 BW zijn opgenomen.

2. Dehockeyzaak.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. hockeyzaak.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

3. Indien hockeyzaak.nl om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
– Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
– Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van hockeyzaak.nl of de fabrikant zijn verricht;
– Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
– Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

5. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

6. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. hockeyzaak.nl streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

7. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan hockeyzaak.nl .

Algemene voorwaarden :

  • De garantietermijn op seniorsticks bedraagt standaard 2 maanden, tenzij anders opgegeven door de fabrikant
  • Op jeugdsticks en indoorsticks wordt geen garantie gegeven.
  • Zonder factuur als bewijs van de aankoopdatum worden uw klachten niet in behandeling genomen.
  • Op stickbreuken is alleen garantie van toepassing als er sprake is van een fabricagefout. Alleen de leverancier van de stick kan dit bepalen.

De garantie vervalt indien :

  • de stick niet is onderhouden.
  • Defecten ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik of natuurlijke slijtage (breuk tegen de slagrichting in wordt als verkeerd gebruik aangemerkt).
  • De haak afgesleten is door gebruik op kunstgras (dit is nl. natuurlijke slijtage).
  • Slijtage of breuk is ontstaan na uitvoering van de Argentijnse fore- en/of backhandslag , tenzij uitdrukkelijk anders op de stick vermeld is.
De waardering van www.hockeyzaak.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.2/10 gebaseerd op 10 reviews.